Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i klubbekonomi

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Låt gulddrömmar leva i hela landet

"Idrott bidrar inte enbart till förbättrad folkhälsa och ökad gemenskap, utan för oss i Mora kommun, även till ökad inflyttning." Det säger Anna Hed i februari månads debattinlägg. Anna är kommunstyrelsens ordförande i Mora och ordförande i SKR:s beredning "Tillväxt och regional utveckling."

 

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia


Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

•     Kommunrankingen     •     Kommunrankingen     •


| 2024 | Kriterier 2024 | 2019 | Kriterier 2019 | 2018 | Kriterier 2018 | 2017 | Kriterier 2017 | 2016 | Kriterier 2016 | 2015 | Kriterier 2015 | 2014 | Kriterier 2014 | 2013 | Kriterier 2013 | 2012 | Kriterier 2012 | 2011 | 2010 | Världens bästa sportstäder 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Folkets pris


Kommunrankingen 2024


År 2007, för 17 år sedan, genomfördes den första analysen av Sveriges främsta idrottskommuner. Under den tidsperioden har en omfattande utveckling genomförts av många kommuner i Sverige vad gäller idrottens betydelse som verktyg för kommunal och regional utveckling, för att stärka folkhälsoarbetet och för att underlätta integration. Fler kommuner sätter idag upp mätbara mål för dessa verksamheter, oftast manifesterade i ett politiskt styrdokument (Idrottspolitiskt program eller plan) där kommunens viljeinriktning och ambitioner fastställs ur ett bredd-, elit- och evenemangsperspektiv.

Liksom tidigare år fokuserar huvudlistan på ett 20-tal olika kriterier. Särskild vikt lagts vid hur kommunerna säkerställer ytor för idrotts- och motionsanläggningar för invånarna inte minst när nya stadsdelar planeras och byggs och på arenor för elitidrott då framgångar skapar lokal stolthet och attraktion. Ett annat fokus har varit kommunernas jämställdhets­arbete inom idrottsområdet. Vi har även fokuserat på hur kommunerna arbetar för att öka den fysiska aktiviteten för skolungdomar och på hur större internationella och nationella evenemang används strategiskt för regional utveckling och positiva upplevelser för kommuninvånarna.

En huvudlista på Sveriges främsta idrottskommuner presenterar de sex bästa kommunerna i ett sammantaget bredd-, elit- och evenemangsperspektiv. Men också inkluderande resultatet av fem olika externa analyser: företagsklimat (Svenskt Näringsliv), ranking som friluftskommun (Naturvårdsverket)- och cykelkommun (Cykelfrämjandet), attraktivitet som boendeort (tidningen Fokus) samt nivån på kommunens ohälsotal (SCB).

I tillägg till huvudlistan presenteras också Sveriges tre främsta breddidrottskommuner, elitidrottskommuner (med hänsyn tagen till befolkningstalet), evenemangskommuner och av Sveriges främsta jämställdhetskommuner inom idrottsområdet.

Analysen gjordes på ett mycket professionellt sätt alla år, till och med år 2019, av Peter Rohmée som tragiskt gick bort under 2020. Sedan kom pandemin. När vår ranking nu återuppstår sköts analysarbetet istället av en nybildad jury som väger de underlag som kommunerna skickat in utifrån våra kriterier.

Sveriges främsta idrottskommun 2023/24 blev Uppsala, följt av Stockholm (2), Umeå (3), Linköping (4), Östersund (5), och Karlstad (6). Sveriges främsta breddidrottskommun 2023/24 blev Karlstad, följt av Växjö (2), och Lund (3). Sveriges främsta elitidrottskommun 2023/24 blev Östersund, följt av Uppsala (2), och Mora (3). Sveriges främsta evenemangskommun 2023/24 blev Mora, följt av Stockholm (2), och Östersund (3). Sveriges främsta jämställdhetskommun 2023/24 blev Linköping, följt av Umeå (2) och Lund (3).

 

Här presenteras Sveriges sex främsta idrottskommuner 2023/24

1
Uppsala
2
Stockholm
3
Umeå
4
Linköping
5
Östersund
6
Karlstad

Uppsala

1) Uppsala

Genom samhällsplanering vill Uppsala kommun göra idrott och fysisk aktivitet till en naturlig del av invånarnas liv där idrott skall vara för alla oavsett ålder och funktion. För att uppnå visionen utgår kommunen från ett idrotts- och fritidspolitiskt program som tar ett helhetsperspektiv på Uppsalabornas fria tid. Vad gäller elitidrotten syftar ”Program för elitidrott i Uppsala” till att tydliggöra inriktningen för Uppsala kommuns arbete riktat mot elitidrott. Uppsala kommun har utvecklat ett nära samarbete med elitidrotten genom partnerskapsprogrammet ”Elitidrott Uppsala”. Har ett av Sveriges största idrottsgymnasier. Stark jämställdhetskommun. Mycket bra utbud av arenor, idrottsanläggningar samt aktivitetsytor för spontanidrott. Stark elitidrott med många individuella framgångar. Har ökat antalet idrottsevenemang på nationell nivå. Mycket stark cykelstad.

Stockholm

2) Stockholm

Har ett stadsövergripande idrottspolitiskt program som pekar ut riktningen för stadens arbete med ökad fysisk aktivitet. Programmet har folkhälsoperspektiv och tar ett brett grepp om fysisk aktivitet, inkluderande idrott, friluftsliv och vardagsmotion. Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven är framträdande. Programmet har särskilt fokus på tonårsflickor och ungdomar med låg socioekonomisk status, samt personer med funktionsnedsättning från 7 år. Dessutom finns en strategi för idrottsanläggningar, strategi för ett mer jämställt nyttjande av spontanidrottsytor och evenemangsprogram. Evenemangsstad av hög internationell klass med en professionell organisation som tar hem viktiga evenemang till huvudstaden och sätter Stockholm och Sverige på kartan. Stark elitidrott. Stark arenastatus för elitidrott där Avicii Arena just nu moderniseras. Brist på anläggningar för bredden. Idrottsrelaterad forskning bedrivs inom GIH, Handelshögskolan och KTH. Karolinska institutet och staden har ett samarbetsavtal som omfattar områdena jämlik hälsa, hälsosamt åldrande och en aktiv livsstil.

Umeå

3) Umeå

Är framgångsrik inom idrottsrelaterad utbildning och forskning. Har ett nära samarbete med Idrottshögskolan vid Umeå universitet som sedan hösten 2015 är Sveriges första Riksidrottsuniversitet. Idrottshögskolan har det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet (ca 800) i Sverige och ett nätverk med idrottsforskare (drygt 60 st) som finns inom Umeå universitetet. Inom ramen för uppdraget ingår även att samordna ca 220 elitidrottsstudenter inom konceptet ”Dubbla karriärer”. Dessa studerar inom 50 olika utbildningsprogram och representerar 35 olika specialidrottsförbund. Forskningen bedrivs inom ett tiotal olika institutioner inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin. Prioriterar en jämställd idrott.
IKSU (Idrottsklubben Studenterna i Umeå), med nästan 20 000 medlemmar, driver norra Europas största träningsanläggning, IKSU Sport, med ca 2800 besökare i snitt per dag. Stark elitidrottskommun med ett stort antal elitklubbar och individuellt framgångsrika idrottsmän- och kvinnor. Visit Umeå jobbar strategiskt för att vinna hem evenemang. Tagit över Rally Swede n(VM) efter Karlstad och är en av få kommuner som stått värd för både SM-veckan Sommar- och Vinter. Är även värd för Beach Volleyevents och Umeå Wrestling Battle. Mäter kontinuerligt den ekonomiska effekten av de evenemang som får någon form av stöd via den kommunala evenemangsbudgeten genom verktyget Event Impact Calculator. Mycket attraktiv boendeort (2a, 2023 i Fokus analys).

Linköping

4) Linköping

Sveriges främsta jämställdhetskommun utformat i Sveriges kanske bästa idrottspolitiska program ”Aktiv hela livet”. Programmet ligger till grund för jämställda bidragsformer, långsiktig anläggningsstrategi och kompletteras med en handlingsplan och en utvecklingsplan för anläggningar och aktivitetsmiljöer. Stor satsning på att öka skolungdomars fysiska aktivitet, både under och efter skoltid. Under 2023 har det idrottspolitiska programmet uppdaterats med tydligare koppling till barnkonventionen och Agenda 2023, vilket främjar en mer jämställd och inkluderande idrott för barn och ungdomar. Har under flera år genomfört särskilda satsningar på tjej- och damfotboll. Bra och ”jämställd” arenastatus genom bland andra SAAB-arena (LHC:s hemmaborg) och Bilbörsen Arena (LFC:s dito). Stark och bred elitidrott. Omfattande idrottsforskning bedrivs vid Linköpings universitet. Har sedan hösten 2023 ett idrottsgymnasium. Linköping är en bra cykelstad (plats 5 bland större kommuner)

Östersund

5) Östersund

En del av kommunens uttalade idrottspolitiska inriktning är att lägga extra fokus på att främja spontanaktivitetsytor och grönytor för friluftsliv och rekreation. Bedriver mycket stark idrottsforskning av internationell klass inom elitverksamhet, turism och äldremotion. Världsledande forskning med inriktningen vinteridrott. Är en väletablerad arrangörsort och arrangerar ett flertal större evenemang på internationell nivå och en stor bredd av mindre lokala evenemang året runt. Mittuniversitets ETOUR som är Sveriges ledande turismforskningscentrum mäter i nära samverkan med arrangörer effekterna av evenemang. Stort utbud av anläggningar. Har en stark tradition av elitidrott och idrottsevenemang och de senaste åren har skidskytte, längdskidåkning, ishockey, basket och fotboll framgångsrikt bedrivit elitverksamhet med utgångspunkt i Östersund. Framgångsrika individuella elitidrottare. Stark cykelstad – gick från 20e till 6e plats 2023.

Karlstad

6) Karlstad

För att nå Karlstads kommuns övergripande mål har det politiskt beslutade styrdokumentet ”Plan för idrott” tagits fram. Planen vägleder, genom en tydlig viljeriktning, kultur- och fritidsförvaltningen i arbetet med att skapa bästa tänkbara förutsättningar för kommunens föreningsliv, motionärer och publik vid idrottsevenemang. Verkar aktivt för att öka nyttjandegraden av alla idrottsanläggningar. Har fastställt ambitioner om kommuninvånarnas avstånd till idrottshallar och spontanaktivitetsytor. Generellt bra tillgång till det ökande utbudet av idrottsanläggningar. Stark arenastatus med det senaste tillskottet Sola Arena på Solstadens Sportcenter. 1,2 miljarder har investerats i anläggningar sedan 2017. Arbetar med ”idrottsskolor” där ungdomar efter skoltid erbjuds att prova på olika idrotter utan kostnad. Starkt stöd till elitidrotten. Bra cykelstad (Topp 5 i Sverige, Cykelfrämjandet), attraktiv boendeort (Topp 5 i Sverige enl Fokus) och en stark friluftskommun (Topp 10 enl. Naturvårdsverket).

Annons

Ads

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå