Sport och Affärer

Startsidan

Aktuella länkar

Annonsera/Utgivningsplan

Artiklar

Evenemangsenkäten

Fotbollsbörsen

Idrott och mångfald

Idrottens finansiering

Idrottens konsulter

Idrottsevenemang

Idrottsklubbarnas varumärken

Kommunrankingen

Nyhetsarkiv

Om oss

Ordlistan

Platsannonser

Podcast

Prenumerera

Professionell Idrott

På gång

Redaktionens tips

Skatteregler

SM i klubbekonomi

SM i sponsring

Speakers corner

Sponsringsläget i förbunden

Sponsringsskolan

Studentuppsatser

Tidningsarkiv

Tittartoppen

Unos krönikor

Utbildningar

Witt's Hits

Årssummeringen

MÅNADENS DEBATTÖR

Sommaren en högtid för idrottsevenemang

"Behovet av tillförlitlig och grundläggande data var påtagligt för arrangörer av evenemang under pandemin, då okunskapen om evenemangens betydelse och effekter blottades. Krisen innebar att idrotts- och kulturorganisationer började att samarbeta för att skapa en trovärdig och robust information om evenemangssverige."
 
Det säger Staffan Movin i juni månads debattinlägg. Staffan är ordförande för
branschorganisationen Svenska Motionslopp och En Svensk Klassiker. Han är även ordförande i idrottens Advisory Board till Center for Sport and Business vid Handelshögskolan i Stockholm och sitter i juryn för Sport & Affärers utmärkelse "Sveriges främsta idrottskommuner".

Klicka här för debattinlägget >

IDROTTSEVENEMANG

Rand

MÅNADENS ARENA Klicka här»

VI FÖLJER


Centrum för idrottsevenemang

- Erbjuder ekonomiskt stöd för bid och utbildningar för att underlätta arrangerandet av internationella idrottsevenemang i Sverige

Dagens industri
- Sveriges ledande affärstidning

Den Osynliga Handen

- Intressant blog om fotboll & affärer som sedan ett antal år drivs av Kristof Vogel.

Fairpay
- Stiftelse som verkar för ökad jämställdhet inom idrotten.
 

Girls in Sport
- Ideell organisation för ökad jämställdhet.

Idrottsforum.org
- Nordiskt forum för idrottsvetenskap

Idrottsplats.se

- Svenska idrottsplatser dokumenterade med foto och fakta av Mats Tallkvist


Riksidrottsförbundet
- Rf:s hemsida med information om och för landets föreningar och specialidrottsförbund 

  

Sveriges Olympiska Kommitté
- SOK:s hemsida med nyheter och OS historia

Sveriges Radio, P1
- Livsnödvändig. Skulle P1 försvinna så lämnar vi riket

Tidningen Fokus

- Djupdykande, ständigt utmanande och med en stark journalistisk integritet

Tv.nu
- Komplett guide över sportsändningar i Svenska tv-kanaler

 


Se även under fliken Aktuella länkar

RSS

Prenumerera via RSS

Rand

•     Studentuppsatser     •     Studentuppsatser     •


 

Här är ni välkomna att publicera intressanta uppsatser och avhandlingar inom ämnet Sport & Affärer.

Uppsatserna/avhandlingarna bör ges en kortare inledning och introduktion.
Kontakta oss för att föreslå publicering:
kontakt@sportaffarer.se

 

UPPSATS 1
 

SOCIALA MEDIER SOM KOMMUNIKATIONSKANAL UR ETT FÖRBUNDSPERSPEKTIV

Följer den svenska idrottsrörelsen med i den teknologiska och digitaliserande utvecklingen i samhället? Denna brännande fråga ställer Kristoffer Fält (bilden till höger) i en uppsats med titeln "Sociala medier som kommunikationskanal - ur ett förbundsperspektiv" (Klicka på rubriken ovan).

Kristoffer är student på KY Sports Marketing i Båstad, och tillika elitidrottare (FC Helsingborg). Uppsatsen är författad inom ramen för en fördjupningskurs i sportmarknadsföring (vt 2011).
 Författaren har studerat användningen av sociala medier för att kommunicera med medlemmar och andra intressenter. I centrum för undersökningen står ett antal SDF (specialdistriktsidrottsförbund) i Skåne.
Av resultatet framgår att det är stor skillnad mellan de olika förbunden.
 Författaren menar att utvecklingen av digitala kommunikationsformer hindras av ett konservativt förhållningssätt. Förbunden är i allmänhet positiva till sociala medier men det finns en utbredd rädsla att prova nyheter, i kombination med bristande kunskaper, vilket leder till att idrottsrörelsen inte tar vara på de möjligheter som dagens medieteknik erbjuder.
 Som helhet ger uppsatsen en god inblick i sociala medier ur ett idrottsperspektiv.
Både teoretiska och praktiska aspekter avhandlas på ett
förtjänstfullt sätt vilket gör den läsvärd för alla som har anledning att reflektera över dagens kommunikationsformer.

Och vem har inte det?                                                       

Tomas Nilsson
, utbildningsledare Caddie Sport Business
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                

UPPSATS 2


FINANSKRISEN OCH SVERIGES IDROTTSSPONSORER
- Uppsats av Dick Wallin och Martin Rökke

Studien hade sin början i att media, idrottsföreningar, etc. rapporterade om att finanskrisen slog hårt mot idrottssponsringen. Som lärare och forskare ansåg jag detta intressant, men kunde inte hitta några egentliga belägg för dessa påståenden, mer än uttalanden från vissa enskilda föreningar.
Jag uppmanade några studenter att ta tag i denna fråga och försöka få svar på hur finanskrisen påverkat sponsringen i Sverige. Sen har studenterna självständigt (i samråd med mig som handledare) genomfört hela studien. Syftet med deras uppsats var att göra en undersökning på Sveriges 50 största idrottssponsorer för att skapa en förståelse om den finansiella krisen påverkat dessa i deras strategier kring sponsring. Deras valda metod var helt enkelt att kontakta dessa sponsorer och de genomförde telefonintervjuer och fick en förhållandevis hög svarsfrekvens.
 28 företag ingår i studien, vilket får anses vara bra då det i detta fall gäller stora sponsorer och personer inom företagen som inte är så lätta att få tag på (i varje fall inte som student). Resultatet visar att majoriteten av de undersökta företagen har förändrat sin sponsringsstrategi som en effekt av den finansiella krisen. Flera företag, främst de som verkar inom branscher som krisen slagit hårt emot, har fått reducera investeringen samt avbryta sponsringsavtal. Ett fåtal företag har å andra sidan ökat sin investering i sponsring. Sammanfattningsvis en gedigen uppsats.

Med vänlig hälsning
Joacim Larsson
Handledare
Programansvarig
Sport Management Akademin Industri och samhälle
Högskolan Dalarna
791 88 Falun

 

 

 

 

UPPSATS 3

SPONSRING
- EN KVALITATIV KARTLÄGGNING AV HUR FÖRETAG MÄTER, BEDÖMER OCH UTVÄRDERAR SINA INVESTERINGAR

Kandidatuppsats av Johan Andersson, Philip Olofsson och Johan Svärd.

All idrottsverksamhet har sina rötter i folkrörelsetraditionen. Elitidrotten har sedan länge lämnat detta stadium och utvecklats till underhållningsföretag. Därför ter det sig naturligt att företag som sponsrar elitverksamhet, precis som elitföreningarna själva, bör ha ett investeringspertspektiv på sponsorrelationerna. Uppsatsen visar att det går att hitta antydningar till detta, men att framförallt mätmetodiken är ett hinder för att ta steget fullt ut att betrakta sponsringsrelationen som en investering. Styrkan i uppsatsen ligger i den empiriska delen där författarna redovisar en bild baserad på flera viktiga sponsorföretag.

Anders Jerreling
Handledare
Linneúniversitetet
Ekonomihögskolan Växjö


UPPSATS 4

FRIENDS ARENA
- EN FALLSTUDIE OM ARENASPONSRING

Av: Viktor Glans(nedre bilden), Rikard Spångmyr(mittenbilden) och Henrik Stadjer(överst) studerande vid Högskolan i Dalarna på linjen Sportmanagement.

 Arenasponsring är ett fenomen som intresserar Viktor Glans & Rikard Spångmyr & Henrik Stadjer. I sitt examensarbete i företagsekonomi har de undersökt Swedbanks sponsring av den nya nationalarenan, Friends Arena. Det är en intressant och väl genomförd fallstudie, som beskriver hur sponsring utvecklas och används i företagens marknadsföring som blir alltmer sofistikerad. Studien tog en dramatisk vändning när Swedbank oväntad beslutade att skänka bort namnrättigheten till Friends. I studien söker författarna en förklaring på det ökande intresset för arenasponsring och visar hur Swedbanks arenasponsring innehåller nya möjligheter till att påverka och forma människors uppfattningar av det egna varumärket.

 

Bertil Olsson, lektor och handledare på Högskolan DalarnaStudenternas egna kommentar:

 Vid starten av denna studie hette den nya multiarenan som håller på att byggas i Solna Swedbank Arena. Under studiens gång valde Swedbank att skänka namnet på arenan till välgörenhetsorganisationen Friends och arenan bytte namn från Swedbank Arena till Friends Arena. Syftet med studien är att ta reda på vilka faktorer och strategier som ligger till grund för Swedbanks köp av namnrättigheterna på Friends Arena. Vidare syftar studien till att belysa Swedbanks sponsringsstrategi. Den empiriska undersökningen har vi gjort utifrån kvalitativa metoder. Vi har i studien gjort tre djupgående telefonintervjuer.
 Respondenterna för intervjuerna har varit Swedbanks före detta Head of Group Sponsorship, Friends Marknads & kommunikationschef samt arenabolagets, Sweden Arena Management, kommunikationschef. Samtliga har valts ut då de har ansetts som de bäst lämpade för intervjuerna hos respektive organisation. Den teoretiska referensram som använts i detta arbete består av marknadsföring, relationsmarknadsföring, varumärke och sponsring. Samtliga respondenter menar att Friends Arena kommer att gynna respektive organisation genom ökad kännedom och gillande för de olika organisationerna.
 Huvudresultatet av undersökningen är att Swedbank menar att man genom att skänka arenanamnet till Friends kan få goodwill och gillande från folket tack vare att man ger bort namnet till en välgörenhetsorganisation. Swedbank vill associeras med ett stort samhällsansvar och man ser det som ett strategiskt arbetssätt att öka sitt samhällsansvar.

 

 

 

Kommentar från Sport & Affärer: En mycket intressant studie om arenasponsring och dess effekter för de involverade parterna.Tilläggas kan att när banker namnger arenor det ibland medföljer viktiga finansieringsrättigheter i avtalen, så även vad gäller Friends Arena, där Swedbank har ensamrätten på finansieringslösningarna och därmed ränteintäkterna kring bygget. Ett bygge som idag förväntas kosta drygt 2,8 miljarder. (Hela Arenastadsområdet i Solna förväntas kosta ca 15 miljarder att slutföra).

 

 

UPPSATS 5

EVENEMANG -
EFFEKTER PÅ NÄRINGSLIV OCH SAMHÄLLE

Uppsats av Eric Grahn.

 Vilka effekter har ett evenemang, positiva såväl som negativa? Hur kan medvetenheten kring evenemangseffekter stärka näringslivet och samhället? Dessa frågor ställer sig Eric Grahn(till vänster) i en uppsats med titeln ”Evenemang – effekter på näringsliv och samhälle”. Eric är student på Yh Sportmarknadsförare i Båstad. Uppsatsen är författad inom ramen för en fördjupningskurs i sportmarknadsföring (vt 2013). Författaren har studerat vilka effekter som kan uppstå av ett evenemang. Han fördjupar sig kring ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter. I centrum för undersökningen finns ett antal respondenter, däribland Sveriges näringslivsminister Annie Lööf. Av resultatet framgår att evenemang är ett viktigt verktyg för att stärka näringsliv och samhälle.

Genom väl utvecklade strategier kring arrangerande av evenemang, kan stora delar av näringsliv och samhälle dra nytta av effekterna som uppstår. Författaren har ett specifikt fokus på Värnamo-regionen i sin uppsats men ämnet är intressant även för andra regioner då den tar upp både teoretiska och praktiska aspekter. Det gör den läsvärd för alla som vill veta vilka effekter ett evenemang kan skapa.


 Daniel Gustafsson,handledare och examinator, Caddie Sport&Business.

 

 

UPPSATS 6 


FOTBOLLSALLSVENSKANS BETALNINGSANSVAR VID OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR

Examensarbete av Nils Penton(bilden) vid den juridiska fakulteten på Stockholms Universitet.

 
Jag
examinerade Nils Pentons examensarbete, i vilket han behandlade polisens kostnader för ordningshållande vid idrottsevenemang. Bakgrunden är att det allmänna står för dessa kostnader då evenemanget anordnas av en förening, medan kostnaderna övervältras på arrangören då denne är ett bolag. Detta innebär att elitklubbarna i fotboll behandlas olika beroende på associationsform. I framställningen undersöks hur detta förhåller sig till främst statsstödsreglerna.
 Uppsatsen är utmärkt. Ämnesvalet är intressant, språket utmärkt och analysen övertygande.
 Till detta kommer synnerligen god akribi.


 Uppsatsen bekräftar den bild av Nils Penton som en begåvad, ambitiös och avvägd person som jag fått då han läste grundkursen i förvaltningsrätt.
 Ulrik von Essen

Professor i offentlig rätt

Juridiska fakulteten

Stockholms Universitet

 


UPPSATS 7

 

 

Vilka kommersiella möjligheter skapas med den nya evenemangsarenan?

 Denna brännande fråga ställer Andreas Thell (bilden till höger) i en uppsats med titeln ”Den nya moderna evenemangsarenans kommersiella möjligheter för elithandbollsklubben” För att söka svaret på den frågan har personliga intervjuer med klubbcheferna i Alingsås HK, HK Drott och IFK Kristianstad genomförts. Undersökningen är uppbyggd kring sju olika temaområden: sportsligt resultat, evenemang, publikutveckling, ekonomisk utveckling, sponsring, medial uppmärksamhet samt varumärke, vilka har präglat intervjuerna där klubbarnas utveckling inom respektive område samt bakomliggande orsaker till utvecklingen sökts.
 
Andreas Thell är studerande på Yh Sportmarknadsförare i Helsingborg. Uppsatsen är författad inom ramen för en fördjupningskurs i sportmarknadsföring (vt 2015). Som helhet ger uppsatsen en god inblick i den komplexitet som arenafrågan ofta medför. Både teoretiska och praktiska aspekter avhandlas på ett förtjänstfullt sätt vilket gör den läsvärd för alla som har anledning att reflektera över elitföreningars utmaningar kopplat till arenafrågan.

 

 


Kommentaren är skriven av Daniel Gustafsson, examinator och utbildningsledare,
YH Sportmarknadsförare.

 

 

 

UPPSATS 8


Content marketing in sports

 

  För att den idrottsrelaterade marknadsföringen skall förädlas och hitta nya dimensioner krävs det en förflyttning av perspektiven. Vägen går via en verklighetsförankrad bild av content marketing och kopplingen till idrottens starkaste värden, men vägen är outforskad och idrotten är i behov av ett vägledande ramverk. Detta menar uppsatsförfattaren Anders Mattsson(till vänster) som tagit fram ett ramverk för content marketing in sports.
 
Anders förklarar: -Ramverket beskriver en laguppställning med de viktigaste komponenterna för att idrotten skall kunna öppna nya dörrar för sig själv, för sin omvärld och för dig. Anders Mattsson är studerande på Yh Sportmarknadsförare i Helsingborg. Uppsatsen är författad inom ramen för en fördjupningskurs i sportmarknadsföring (vt 2015). Vill du ta del av den senaste av trenderna inom marknadsföring då tycker jag du ska läsa denna uppsats som på ett förträffligt sätt satt samman ett ramverk som är användbart för dig inom idrottssverige. 
Kommentaren är skriven av Daniel Gustafsson, examintor och utbildningsledare,
YH Sportmarknadsförare.

UPPSATS 9

 

Kunden har svaret!
– en förstudie om seriekortsförsäljning och publikrekrytering i Vita Hästen


  Denna fråga har Anton Lööw(till höger) studerande på Yh Sportmarknadsförare i Helsingborg, tagit sig an. Uppsatsen är författad inom ramen för en fördjupningskurs i sportmarknadsföring (vt 2015).

 Anton förklarar: - Föreningen har överlag ett bra publiksnitt och publikstöd men har inte resurser att arbeta strategiskt och proaktivt med konsumentmarknaden (B2C), vilket leder till att man inte kan utveckla relationen med-, och försäljningen till-, B2C-marknaden i den mån man skulle vilja. Syftet med denna studie är därför att hjälpa Vita Hästen att identifiera sina kunders behov och önskemål och ta fram verktyg för att utveckla det prioriterade området utformning och försäljning av seriekort- (och biljetter).

 Som helhet ger uppsatsen en bra inblick i den vardag som en vanlig svensk idrottsförening står inför. Uppsatsen behandlar såväl teoretiska och praktiska aspekter på ett övertygande sätt vilket gör den läsvärd för alla som har ett intresse av de utmaningar en idrottsföreningar har med sina kunder.Kommentar: Daniel Gustafsson, utbildningsledare Caddie Sport Business.
UPPSATS 10

 

 

-En studie om effektivisering av HockeyAllsvenska matcharrangemang

 

Av Camilla Bernving och Tina Sandberg
 
 
Att idrottsevenemang skapar starka känslor hos människor råder det ingen tvekan om. Men att det krävs ett gediget arbete och planering för att idrottsevenemanget ska kunna genomföras är inte alltid lika självklart. Att då skapa ett återkommande idrottsevenemang i form av matcharrangemang med minst 26 hemmamatcher under en säsong är inget som görs bara sådär.
 För att föreningar i HockeyAllsvenskan ska kunna hantera 26 hemmamatcher krävs det arbete före, under och efter match. Syftet med denna undersökning är att få ökad kunskap om och hur matcharrangemang arrangeras inom ishockeyn. Vidare syftar studien även till att utveckla en modell som kan appliceras på återkommande evenemang och som bidrar till att effektivisera arbetet kring matcher i HockeyAllsvenskan. Citat från sammanfattning.
Denna uppsats är författad av två studerande på Yh Sportmarknadsförare i Helsingborg. Camilla Bernving och Tina Sandberg. Uppsatsen är intressant läsning för dig som vill få en inblick i hur man som idrottsförening kan få en bättre systematik och organisation kopplat till återkommande evenemang. Författarna har tagit fram en egen modell, Matcharrangemangets perioder som på ett förtjänstfullt sätt bidrar till syftet med uppsatsen. Respondenter i studien har varit Almtuna IS, Tingsryds AIF, IK Oskarshamn, Timrå IK och Västerås IK.

Daniel Gustafsson, utbildningsledare Caddie Sport Business  


UPPSATS 11

-Hållbara Fotbollsvarumärken - Genom Samhällsansvar & Employer Branding
Av Staffan Boström och Marcus Carlsson

 Staffan 
och Marcus  är studerande på Yh Sportmarknadsförare i Helsingborg. Uppsatsen är författad inom kursen examensarbete (vt 2016). Citat från sammanfattning: ”Att kopplingen mellan CSR/hållbarhetsfrågor och idrottsföreningar är något som inte har behandlats i särskilt hög utsträckning inom forskningen tar vi vara på i denna rapport och studie. Vi vill med vår kartläggning, där vi intervjuat tre framstående svenska elitfotbollsföreningar, studera fenomenet CSR i en idrottskontext i syfte att finna framgångsfaktorer gällande hur föreningar kan driva ett effektivt och trovärdigt hållbarhetsarbete. Vi kopplar i processen in på logiska områden såsom varumärkesuppbyggnad, sponsring och employer branding. Uppsatsen belyser därmed både ett internt och ett externt perspektiv med tydliga rekommendationer som slutsats.
 Tänkbara övriga intressenter utgörs av potentiella sponsorer som vill ingå samarbete inom idrotten med samhällsansvar och hållbarhet som gemensam nämnare, men även stat och kommun, myndigheter och naturligtvis föreningsmedlemmar och föreningsanställda.” Bland respondenterna finns Djurgården Fotboll, Malmö FF och Helsingborgs IF.
 Författarna har lyckats fördjupa sig både teoretiskt och praktiskt inom CSR och hållbarhet i idrottens värld. En god övergripande bild ges med potentiella ögonöppnare för föreningar i allmänhet, inte endast gällande fotboll. Klara och tydliga rekommendationer ges i slutdiskussionen av uppsatsen, inkluderat även en inspirationsmodell. Sammantaget gör detta uppsatsen läsvärd för alla som har anledning att reflektera över idrottsföreningars utmaningar och möjligheter kopplat till samhällsansvar och hållbarhetsfrågor.

Daniel Gustafsson
, utbildningsledare Caddie Sport & Business.  UPPSATS 12

-Upplevelsen kopplad till de fem sinnena

Av Peter Johansson och Patrik Linder.

 Peter och Patrik studerar på Yh Sportmarknadsförare i Helsingborg under kursen examensarbete (vt 2016). Citat från sammanfattning. ”I en allt mer individualiserad värld blir behovet av minnesvärda upplevelser med social samvaro allt viktigare. Idrottsrörelsen har alltid kunna erbjuda spänning och upplevelser, men där fokus varit koncentrerat till det sportsliga.
 I Sverige finns några få exempel på föreningar som maximerat upplevelsen och skapat mervärden för sin publik. IFK Kristianstad dominerar i dagsläget svensk handboll, både sportsligt och publikmässigt. Med ett publiksnitt på knappt 5000 personer är de överlägsen etta i publikligan, ett snitt som även imponerar i övriga Europa. Förutom imponerande publiksiffror är klubben även känd för den goda atmosfär och stämning som skapas vid lagets hemmamatcher i Kristianstad Arena.
 För att undersöka vad som gjort föreningen framgångsrik kopplat till upplevelser vid lagets hemmamatcher samt hur detta relaterar till sinnesmarknadsföring, används följande problemformulering: Hur arbetar IFK Kristianstad med publiken för att skapa en upplevelse vid sina hemmamatcher och på vilket sätt kan detta kopplas till sinnesmarknadsföring.”
 Som helhet ger uppsatsen en bra inblick i den vardag som de flesta svenska idrottsföreningar står inför. Uppsatsen behandlar såväl teoretiska som praktiska aspekter på ett övertygande sätt, där sinnesmarknadsföringens beståndsdelar relaterat till våra fem sinnen behandlas. Den är läsvärd för alla som har ett intresse av utmaningarna en idrottsförening har med utveckling av sina evenemang.

Daniel Gustafsson, utbildningsledare Caddie Sport Business.UPPSATS 13

- Varumärkesstrategi IK Pantern Hockey

Av Alfred Althén


  En studie om varumärkesstrategi för en mindre förening med sportslig framgång.
”När den idrottsliga konkurrensen ständigt ökar både sportsligt och marknadsmässigt samtidigt som nöjesbranschen konstant ökar sitt utbud är det vitalt för en redan liten aktör i sportens värld att sticka ut och kommunicera sitt varumärke och dess nytta. IK Pantern Hockey har aldrig tidigare presterat bättre sportsligt resultat än vad de gör i dagsläget. Detta till trots har klubben det överlägset lägsta publiksnittet i Hockeyallsvenskan. För att undersöka vad Malmös äldsta ishockeyklubb har för strategier och tillvägagångssätt för att bygga sitt varumärke och kommunicera detta till en konkurrenskraftig region”.
Citat från sammanfattningen.
 Denna uppsats är författad av Alfred Althén studerande på Yh Sportmarknadsförare i Helsingborg. Som helhet ger uppsatsen en bra inblick i den vardag som de flesta svenska idrottsföreningar står inför, även om detta är en fallstudie om IK Pantern är den läsvärd för andra. Uppsatsen behandlar såväl teoretiska som praktiska aspekter på ett övertygande sätt, där varumärkesstrategi behandlas. Den är läsvärd för alla som har ett intresse av utmaningarna en idrottsförening har med utveckling av sitt varumärke.

Daniel Gustafsson, utbildningsledare Caddie Sport Business

Annons

Ads

Sport & Affärer utges av Ide´Media. Telefon: 0176 – 22 83 50 Mobil: 070-73 03 521 E-post: kontakt@sportaffarer.se
Sidan skapad av Yelles Webbyrå